ممبر باکیفیت کانال

شروع ۰ الی ۶ ساعت
سرعت ارسال پایین
ریزش ۵ الی ۱۵ درصد و جبران ریزش ندارد
برای کانال خارجی ثبت نکنید در صورت ارسال هزینه برگشت داده نمیشود
از چند جای مختلف برای یک کانال سفارش ثبت نکنید
برای کانال های زیر ۲۰۰ کا ثبت شود
تگ کانال یا گروه ثبت شود وضعیت کانال یا گروه باید عمومی باشد

ممبر باکیفیت کانال
در حال برگزاری
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید